เข้าสู่ระบบ
รัหสผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
                  
         ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน
♠ Version 4.10 Last update 01-09-2557

ประกาศ

!! ขณะนี้โปรแกรมฯเสร็จสมบูรณ์แล้ว !!
หน่วยบริการสามารถ Keyข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ ๑ พค.๕๘ ย้อนหลังได้
โดยบันทึกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ IT helpdesk โทร 1330 กด5 กด3คำถามที่พบบ่อย
Q :

ต้องการเข้าใช้งานในระบบการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ทราบต้องทอย่างไร

A :

เข้าไปที่ www.nhso.go.th >> เลือกหน่วยบริการ >> หัวข้อโครงการพิเศษ เลือกข้อ 1. โครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่


Q :

ต้องการขอ Username/Password เข้าใช้งานในระบบโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ทราบต้องทำอย่างไร

A :

เมื่อเข้าไปที่ระบบโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เลือก ( หากยังไม่มีรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน ให้ " ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน " ก่อน )
จากนั้นทำการใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก >> คลิ๊กตกลง >>
จากนั้นค้นหาหน่วยบริการ/โรงพยาบาล >> ใส่รหัสหน่วยบริการหรือชื่อหน่วยบริการที่ต้องการ >> ค้นหา >>
ทำการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อหน่วยบริการ >> ใส่รหัสผ่าน 4 หลักขึ้นไปเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร >>
ทำการ ยืนยันรหัสผ่าน >> แล้วกดบันทึก


Q :

ทำการ ใส่ Username /Password เข้าสู่ระบบแล้วระบบฟ้องให้ใส่สถานที่รับวัคซีนไม่ทราบต้องทำอย่างไร

A :

ให้คลิ๊กค้นหาชื่อหน่วยบริการที่รับวัคซีนว่ารับวัคซีนมาจากไหน >> ใส่รหัสหน่วยบริการหรือชื่อหน่วยบริการที่
ต้องการ >> ค้นหา >> ทำการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อหน่วยบริการ >> แล้วกดบันทึก


Q :

ลืม Password ในการเข้าใช้งานในระบบโครงการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ทราบต้องทำอย่างไร

A :

ให้คลิ๊ก ที่ ( หากยังไม่มีรหัสผู้ใช้/รหัสผ่าน ให้ " ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบงาน " ก่อน ) >>
จากนั้นทำการใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก >> แล้วกดตกลง >> จากนั้นระบบจะฟ้องว่า มีเลขประจำ
ประชาชนนี้อยู่แล้วต้องการแก้ไขรหัสผ่านหรือไม่ >> แล้วกด OK >> ใส่รหัสผ่าน 4 หลักขึ้นไปเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรที่ต้องการ >>
ทำการยืนยันรหัสผ่าน >> แล้วกดบันทึก


Q :

ต้องการแก้ไขข้อมูลที่บันทึกเข้าในระบบแล้วต้องทำอย่างไร

A :

ให้ใส่ วันที่/เดือน/ปี ที่ฉีดวัคซีน >> ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก >>ทำการค้นหา >>
ระบบฟ้องว่ารหัสประจำประชาชน นี้ได้ถูกให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว >> กด OK >>เมื่อระบบแสดงข้อมูลที่บันทึกไป
แล้วทำการแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ >>จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล


Q :

ต้องการลบข้อมูลที่บันทึกเข้าในระบบแล้วไม่ทราบต้องทำอ่างไร

A :

ให้ใส่ วันที่/เดือน/ปี ที่ฉีดวัคซีน >> ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก >>ทำการค้นหา >>
ระบบฟ้องว่ารหัสประจำประชาชน นี้ได้ถูกให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้ว >> กด OK >>
เมื่อระบบแสดงข้อมูลที่บันทึกไปแล้ว กดลบข้อมูล